{lang: 'en-US'} June 2017 ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Wednesday, 28 June 2017

EUR/USD Analysis UPDATE

EUR / USD on the new highs, but this may be the end of the excitement and sheep rush to buy United currency. The technical reason is clear: five impulsive waves on H4 and daily chart, which means that the trend is mature unless the fifth wave is extended (yesterday's chart was slightly revised). In that case, it's time for some correction, and in order for it to be a healthy one in time and in price, the target level can be set at 1.1119 and 1.0850. The second technical reason is that the US Dollar is quite oversold, which can be a strong temptation to buy for a rebound.
After yesterday's comments SuperMario (former Goldman Sachs employee, I just recall) that we still need QE and maybe, even more QE, that inflation is not high enough, and unemployment among youth in the EU is big (see Bamboccini) with a poorly positioned funds for longs, there was a significant upward reaction.
As for me a good level for sale even for a swing. Nice R / R.

The key level is 1.1119, as it will be knocked out, the goal will be to close the weekend gap shortly after the election in France.
More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR/USD na nowych szczytach, ale może to być końcówka ekscytacji i owczego pędu do kupowania Zjednoczonej Waluty. Powodem technicznym jest wyraźne pięć fal wzrostowych na wykresie H4 i dziennym, co oznacza że trend jest dojrzały o ile nie nastąpi wydłużenie fali piatej (wczorajszy wykres został zmodyfikoany nieco). W takim razie, pora na jakąś korektę, a żeby była zdrowa w czasie i w cenie, poziom docelowy można określic na poziomie 1.1119 oraz 1.0850. Drugim powodem technicznym jest dość sporo wyprzedany Dolar Amerykański, mogący stanowić silną pokusę na zakup , celem odreagowania. 
Po wczorajszych komentarzach SuperMario ( były pracownik Goldman Sachs, tak tylko przypominam), że jeszcze potrzebne jest QE a może nawet będzie wiecej, że inflacja nie teges, a bezrobocie wśród młodzieży w UE, że głowa mała (patrz: Bamboccini) praz kiespkim wypozycjonowaniem funduszy na longi, nastąpiła istotna reakcja wzrostowa. 
Jak dla mnie dobry poziom na sprzedaż nawet na swinga. Ładny R/R. 
Kluczowy jest poziom 1.1119, jak zostanie wybity, to celem będzie jak najszybsze zamknięcie luki weekendowej po wyborach we Francji.
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

Tuesday, 27 June 2017

EUR-USD H2 Analysis

Correction in wave A blue ended faster than I assumed,  at the level of 1.1119. After today's usual hawkish Euro defender Mario Draghi, the rate soared to 1.1260 level, which is the target level for a 1:1 Fibo correction (wave a to c). This local peak, if it's a peak and if it persists, may start slow, internal correction in wave X to 1.1200, to finally break new highs above 1.1300. Will the EUR/USD  rise even higher, we will see soon.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Korekta w fali A niebieskiej zakończyła się szybciej niż zakładałem, na poziomie 1.1119. Po dzisiejszym jak zwykle profesjonalnie jastrzębim wystąpieniu obrońcy Europerjskiej waluty Mario Dragiego, kurs poszybował do poziomu 1.1260, czyli na poziom docelowy korekty 1:1 fali a do fali c. Ten lokalny szczyt, o ile jest to szczyt i o ile sie utrzyma, może rozpocząć powolna , wewnetrzną korektę w fali X do poziomu 1.1200, by ostatecznie wybić nowe szczyty powyżej poziomu 1.1300. Czy EUR/USD pofrunie jeszcze wyżej, przekonamy sie wkrótce.

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.
Trading plan for 27/06/2017

Trading plan for 27/06/2017: 
Very quiet session on Wall Street results in a similar course of trade in Asia. The gold ounce rate after yesterday's collapse is stabilizing over 200-session average.around $1250. WTI oil costs the same as before the Department of Energy's last publication last Wednesday, $ 43.50 a barrel. EUR/USD is again around 1.1200, USD/JPY is around 112.00. 
On Tuesday 27th of June, the event calendar is full of speeches by various central bankers, so some volatility might be expected today. First to speak is Mario Draghi from ECB at 08.00 am GMT, then RBA Assistant Governor Guy Debelle will speak around 08:30 am GMT, next one is a highly anticipated speech by Mark Carney from Bank of England (around 10:00 am GMT). During the US session, the FED policymakers will speak, starting from Federal Reserve Bank of Philadelphia President Patrick Harker at 03:15 pm GMT, then FED Chairperson Janet Yellen will give a speech at 05:00 pm GMT and the last one to speak is Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari around 09:30 pm GMT.

Monday, 26 June 2017

WTI Oil Weekly Analysis
Seeing such a wave scenario many will probably start knocking on the head, but what are wave scenarios for ? Currently, there are no technical grounds for this type of scenario not to occur, especially since the upward move from the low of $26.00 is impulsive in its nature. Right now, the OIL is in a correction that can be expected to be $ 40 or lower (depending on the nature of the corrective cycle), but so far the scenario is consistent with Elliott Wave Theory. Anybody else sees similar upsides against the fundamental situation?

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Widząc taki scenariusz falowy wielu pewnie zacznie się pukać w głowę, aleod czego właśnie są scenariusze falowe? Na dzień dziesiejszy nie ma żadnych techniczych podstaw aby tego rodzaju scenariusz nie zaistniał, tym bardziej, że ruch wzrostowy z dołka z poziomu $26.00 jest impulsywny w swej naturze. Obecnie co prawda, kurs OIL znajduje się w korekcie, które może zachaczyć o poziom $40 albo i niżej ( zależy od charakteru cyklu korekcyjnego), ale jak do tej pory oznaczenie jest zgodne z teorią fal Elliotta. Kotś jeszcze oprócz mnie widzi podobne wzrosty, wbrew sytuacji fundamentalnej?


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

Friday, 23 June 2017

USD/CAD H4 Analysis

Since the wave B peak was established at the level of 1.3792, the pair of USD / CAD penetrates the lower long-term channel area and the nature of these falls is impulsive. The first two major down moves are already made, marked in blue. The remaining waves are still developing and if the resistance level will not be knocked out before next wave down,  the impulse counter is still validated. 
The alternative scenario assumes a threefold decline in ABC instead of impulsive, which means that the price is already slowing down.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od czasu ustanowienia szczytu fali B na poziomie 1.3792, para USD/CAD penetruje dolne rejony długotrwałego kanału wzostowego a charakter tych spadków jest impulsywny. Pierwsze dwie, główne fale spadkowe są już wykonane, oznaczone zostały kolorem niebieskim. Pozostałe fale są nadal rozwijane i oile poziom oporu nie zostanie wcześniej wybity, o tyle licznik impulsywny jest cały czas potwierdzony. 
Scenariusz alternatywny zakłada trójfalowy spadek ABC zamiast impulsywnego, co oznacza wcześniejsze wyhamowanie ceny. 


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.Trading plan for 23/06/2017
Trading plan for 23/06/2017: 
A quiet Asian trading session went without any publications or important events. The dollar weakened against all currencies from the G10 basket, but the change did not exceed 0.2%. The risky currencies are leading now: AUD (+0.19%), GBP (+0.16%) and NZD (+0.15%). Besides, the Asian stock market posted some modest changes, the Nikkei 225 is up 0.1%, and the Hang Seng oscillates around yesterday's closing price. The Shanghai Composite is down 0.6%. 
On Friday 23rd of June, the event calendar is quite busy with some important news releases. The series of PMI reports from Japan, France Germany and Eurozone will be published in the morning. Later on, Canada will unveil the Consumer Price Index data and the US will present another set of PMI reports and the New Home Sales data.

Thursday, 22 June 2017

EUR/USD H2 Analysis

The EUR / USD pair corrective cycle has not yet been completed and evolves towards a complex correction of WXY or even WXYXXZ pattern. After breakout below the support at 1.1111, the target level will be at the level of 1.1075. This scenario is supported by the current market situation, that is slightly overbought and this situation is indicated by the oscillator on the H2 interval.
Once the correction is complete, further increases are possible.

Only a lack of gap fill after the presidential election in France can be alarming. Typically, before the big up/down move, the market fills the closest gap.


More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cykl korekcyjny na parze EUR/USD jeszcze nie został zakończony i ewoluuje on w kierunku korekty złożonej WXY lub nawet WXYXXZ. Po wybiciu wsparcie na poziomie 1.1111, poziomem docelowym będzie poziom 1.1075. Scenariusz taki jest wparty obecna sytuacją rynkową, czyli dość dużym wykupieniem rynku wskazywanym przez oscylator na interwale H2. 
Po zakończeniu korekty możliwe są dalsze wzrosty. 

Niepokoić może jedynie niedomknięta luka wzrostowa po wyborach prezydenckich w Francji. Zazwyczaj przed dużym ruchem w górę/dół, rynek domyka najbliższe luki.


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.Bitcoin BTC/USD H4 Analysis
From the peak at 2973, the Bitcoin course counted a multi-cent price stop that stopped at 2111. At the moment, the rebound to the 2500 level is corrective, but very large volumetric voltages may suggest further slow increases. Only picks below 1845 change the temporary layout of forces on the market more bear than bull.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od szczytu na poziomie 2973 kurs Bitcoina zliczył kilkuprocenty zjazd cenowy, który zatrzymał się na pzoiomie 2111. W chwili obecnej odbicie do poziomu 2500 wygląda na korekcyjne, ale bardzo duze volumeny stopujące mogą sugerować dalsze, powolne wzrosty. Tylko wybice poniżej 1845 zmienia tymczasowy układ sił na rynku na bardziej niedźwiedzi niż byczy. 


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod tym linkiem:


USD/PLN H4 Analysis
Despite the FED's decision to raise the interest rate from 1.00% to 1.25%, the USD / PLN is still below the key level of 3.8000, which is a pass for further gains on that pair and perhaps even a break from the brown down channel.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my Tradingview.com profile are available under the link below.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pomimo decyzji FED o podniesieniu stopy procentowej z 1.00% do 1.25% cena USD/PLN nadal znajduje się poniżej kluczowego poziomu 3.8000, który stanowi przepustke do dalszych wzrostów na tej parze a może nawet do wybicia z brązowgo kanału spadkowego.


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej:
USD/JPY H2 Analysis
The USD / JPY pair after the five-wave growth impulse is still in the green wave 2 correction cycle. The first part of this cycle could already be completed at 111.00, however, further declines could not be made until 37% Fibo at 110.64. At the end of the correction, the USD / JPY should dynamically rebound above the peak of the first wave at 111.79. USD / JPY after the end of the five-wave impulse is still in the green wave correction cycle. The first part of this cycle could already be completed at 111.00, however, further declines could not be made until 37% Fibo at 110.64. After the correction, USD / JPY should dynamically rebound above the peak of 111.79.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Para USD/JPY po zakończeniu pięciofalowego impulsiu wzrostowego nadal znajduje się w cyklu korekcyjnym fali 2 zielonej. Pierwsza część tego cyklu mogła już zostać zakończona na pozimie 111.00, niemniej jednak niewykluczone są dalsze spadki aż do poziomu 37%Fibo na 110.64. Po zakończeniu korekty USD/JPY powinnio dynamicznie odbić ponad szczyt fali pierwszej z poziomu 111.79.Para USD/JPY po zakończeniu pięciofalowego impulsiu wzrostowego nadal znajduje się w cyklu korekcyjnym fali 2 zielonej. Pierwsza część tego cyklu mogła już zostać zakończona na pozimie 111.00, niemniej jednak niewykluczone są dalsze spadki aż do poziomu 37%Fibo na 110.64. Po zakończeniu korekty USD/JPY powinnio dynamicznie odbić ponad szczyt fali pierwszej z poziomu 111.79.

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.
Wednesday, 21 June 2017

GBP/USD H4
Jak narazie rynek wypełnia scenariusz jak po sznurku. 

Pomimo wyprzedanych warunków rynkowych, cena GBP/USD może jeszcze puścić szpilę w kierunku poziomu 1.2512, zanim odbije. Według licznika głównego zakończyło by to pierwszą strukturę korekcyjną fali D ( ABC z korekty trójkąta jest już zakończone) formacji trójkąta fali 4 czerwonej. Niemniej jednak warto zauważyć, że szczyt fali 4 i całkowite zaończenie korekty mogło mieć miejsce na poziomie 1.3047 i dlatego dostepny jest również alternatywny licznik impulsywny, zakaładający strukturę 1-2, (1)-(2), i-ii jako początek ostatniej, piątej fali spadkowej. Póki co spadki nie wygladają zbyt impulsywnie, powinny być znacznie wieksze przy takim alternatywnym scenariuszu. 


Poziomy unieważniające i potwierdzające scenariusze podane sa na wykresie.


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod tym linkiem:
Monday, 19 June 2017

USD/JPY Analaysis on H3 Timeframe
Z poziomu 108.77 cena wyskoczyła jak na sprężynie, w czym pomogły fundamentalne wieści z USA, gdzie FED, zgodnei z oczwkiwaniami, podniósł stopę procentową z 1.00% do 1.25%. A w planie ma jeszcze. Z tego wzgledu, korekta w postaci Zig-Zak w fali 2 mogła zostac już zakończona ( fala (c) czerwone jako klin) i obecnie cena ma przed soba do wykonania ruch wzrostowy w kierunku ostatnich szczytów fali 1.
Friday, 16 June 2017

Trading plan for 16/06/2017


Trading plan for 16/06/2017: 
Bank of Japan left the monetary policy parameters unchanged while inflation expectations remain weak despite improving economic conditions. As a result, JPY is the weakest currency from the G10 basket and is the only one losing to the dollar. The strongest are risky currencies - AUD (+0.15%), GBP, and NZD (+ 0.1%). The US dollar is gaining ground across the board again. 
On Friday 16th of June, the event calendar is busy with important economic news. Eurozone will unveil the Consumer Price Index, Russia will present Key Bank Rate decision, and Canada will post Foreign Securities Purchases. The US will publish Building Permits, Housing Starts, and Michigan Consumer Sentiment Index.

Thursday, 15 June 2017

EUR/USD post-FED Analysis Update


Po tym jak FED podwyższył stope procentową z 1.00% do 1.25%, zapowiedział powolne przygotowanie do redukcji bilansu oraz jastrzębio zatrąbiła zazwyczaj gołębia Jannet Yellen na temat dalszych podwyzek stóp procentowych w tym roku, Eurodoli skapitulował ponizej zakładanego poziomu docelowego i jak narazie wykonuje założony scenariusz falowy. Najblizszy opór techniczny jest na pocziomie 1.1166 a pozim docelowy dla fali (c) niebieskiej to 1.1075.


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod tym linkiem:NASDAQ Ellitot Wave Analysis on Daily Timeframe


#NASDQ jeszcze spadnie? by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

Wednesday, 14 June 2017

EUR/USD Pre-FED Elliott Wave Analysis Update


EUR/USD nadal w fali korekcyjnej, zjazd po FED? by sebastian.seliga.7 on TradingView.com


GBP/USD Analysis Update


GBP/USD zgodnie z planem, szorty w grze by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

Monday, 12 June 2017

How is the bubble in Bitcoin?


BTC/USD jak się miewa banieczka? by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

Trading plan for 12/06/2017


Trading plan for 12/06/2017: 
At the beginning of the week, the US Dollar is weak, it only gains against NZD. GBP/USD is rising to 1.2765, EUR/USD is holding above 1.12 and USD/JPY is oscillating around 110.25. Precious metals and grain are getting cheaper, crude oil is gaining slightly. On the Asian stock markets, weak sentiment is dominating after the direction set by Friday's depreciation of the of the US technology market blue chips. 
On Monday 12th of June, the event calendar is not busy at all and just few important data are scheduled for release. Market participants are preparing for the main event of the week, which is Federal Reserve's interest rate decision and statement on Wednesday, 14th of June.

USD/JPY Analyis on H4 Timeframe


USD/JPY w korekcie, w perspektywie wzrosty by sebastian.seliga.7 on TradingView.com
 

Sunday, 11 June 2017

GBP/USD Analysis on H4 Timeframe


GBP/USD sytuacja nadal niejasna by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

Thursday, 8 June 2017

Trading plan for UK Parliamentary Elections on 08/06/2017

Trading plan for UK Parliamentary Elections on 08/06/2017:
Chinese and Japanese data disappointed overnight. The disappointment with the macroeconomic data has contributed to the temporary weakness of the Japanese yen, which is currently the leader in the G10 (0.4%). The weakness of the US dollar is not used by its counterparts from Australia (0.0%) and Canada (0.0%). The Pound Sterling (0.0%) is also a relatively stable part of the session, which remains at 1.2960 early in the European session. On Thursday 8th of June, the event calendar is busy with important macroeconomic data, but there are only two events that really matter today: ECB interest rate decision and press conference and the parliamentary elections in the United Kingdom.
#GBPUSD

Wednesday, 7 June 2017

EUR/JPY Elliott Wave Analysis on H4 Timeframe


EUR/JPY ciągle czeka na dokończnie korekety by sebastian.seliga.7 on TradingView.com

Tuesday, 6 June 2017

Trading plan for 06/06/2017


Trading plan for 06/06/2017: 
The rate of AUD/USD increased slightly overnight after the Reserve Bank of Australia announced a positive interest rate decision and statement. The USD/JPY pair fell below 110.00 amid the mixed mood on Asian Stock Exchanges. Crude Oil is trading 0.5% down and its price again has to struggle from falling under $47. Gold has settled up at $ 1,285 an ounce on the weak Dollar. 
On Tuesday 6th of June, the economic calendar is very light in economic data. Nevertheless, global investors will pay attention to Sentix Investor Confidence and Retail Sales from the euro area, JOLTs Job Openings data from the US, and Ivey Purchasing Managers Index data from Canada.

Monday, 5 June 2017

SP500 Elliott Wave Analysis on H4 Timeframe

SP500 Elliott Wave Analysis for 05/06/27:
The broad market index of the SP500 recor01ded another marginal peak at 2440 points, so saying "Sell in May and go away" somehow does not bring the expected results so far.

Read more at http://fxparkiet.pl/post.php?id=7908

Trading plan for 05/06/2017


Trading plan for 05/06/2017
Today's volatility is limited and, given today's holiday in many important financial centers, it is difficult to count on a change of this situation. The strong finish of the week on Wall Street does not improve the mood in Asia. Shanghai Composite and Hang Seng are under the line. Of the major indexes, only gains are rising by modest 0.2%. Nikkei225. EUR/USD retreats towards 1.1250. USD/JPY is rising above 110.50. 
On Monday 5th of June 2017, the event calendar is light in economic releases, but the global investors will pay attention to set of the PMI releases from across the Eurozone, PMI Services data from the UK and Revised Nonfarm Productivity data from the US.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget